Regulamin

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ PODZIEL SIĘ ROGALEM 

określa zasady i warunki akcji charytatywnej Podziel się rogalem (zwanej dalej Podziel się rogalem

Artykuł 1. Podmioty odpowiedzialne za organizowanie akcji 

 1. Organizatorem akcji Podziel się rogalem jest:
  a) ZBIGNIEW PISKORSKI prowadzący działalność pod firmą PIEKARNIA CUKIERNIA “Natura” Zbigniew Piskorski, z siedzibą w Kobylnicy (62-006), przy ul. Poznańska 99A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7771249043;
  b) Fundacja Kochania Poznania, z siedzibą w Poznaniu (60-770), przy ul. Jana Matejki 55/2, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000600156, posiadająca numer NIP: 7792439346
 2. Podziel się Rogalem organizowana jest przy współpracy z:
  a) operatorem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: rogalemarcinskie.pl
 3. Beneficjentem Podziel się rogalem jest:
  a) organizacja pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu Hospicjum Palium z siedzibą w Poznaniu,
  b) organizacje pożytku publicznego zgłoszone za pośrednictwem formularza na stronie www.podzielsierogalem.pl akcji i wyselekcjonowane przez organizatorów Podziel się rogalem, a w kolejnym kroku wskazane przez mecenasów akcji
 4. Uczestnikiem akcji jest każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zakupi określone produkty, w miejscu i czasie określony w niniejszym regulaminie.
 5. Mecenasem akcji jest każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach akcji Podziel się rogalem podaruje min. 10 szt. rogali świętomarcińskich za pośrednictwem strony www.podzielsierogalem.pl.

Artykuł 2. Na czym polega akcja Podziel się rogalem 

 1. Celem akcji Podziel się rogalem jest:
  a) wsparcie finansowe statutowej działalności Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu Hospicjum Palium,
  b) promowanie postaw dobroczynnych,
  c) promowanie regionalnej legendy o rogalach świętomarcińskich,
 2. Aby wziąć udział w Podziel się rogalem w charakterze Uczestnika należy, wejść na stronę www.podzielsierogalem.pl, dokonać zakupu rogali świętomarcińskich lub przedpłacić rogala w świętomarcińskiego w zbiórce.
 3. Akcja Podziel się rogalem rozpoczyna się od dnia 19 września 2019 roku i trwa do 11 listopada 2019 roku.
 4. ZBIGNIEW PISKORSKI PIEKARNIA CUKIERNIA “Natura” Zbigniew Piskorski zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi – Hospicjum Palium 50 gr. z każdego rogala zakupionego w ramach akcji przez stronę internetową www.podzielsierogalem.pl oraz dostarczenia rogali zakupionych w ramach zbiórki. Pieniądze zostaną wpłacone na konto Fundacji Kochania Poznania, skąd fundacja prześle je do Beneficjenta.
 5. ZBIGNIEW PISKORSKI PIEKARNIA CUKIERNIA “Natura” Zbigniew Piskorski zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi tj. wybranym organizacjom pożytku publicznego zakupionych w ramach przedpłaty rogali. Przedpłacone rogale trafiają do puli, z której są rozdzielane przez Organizatora pomiędzy wszystkie instytucje.
 6. Zarówno rogale, jak ipieniądze będą przekazane Beneficjentom w terminie do 30 dni od daty zakończenia akcji.
 7. Przekazanie rogali organizacjom pożytku publicznego odbędzie się z udziałem mecenasów akcji, którzy będą mogli osobiście przekazać je na ręce pełnomocników organizacji lub samym podopiecznym, jeśli organizacja wyrazi na to zgodę.
 8. Akcja Podziel się rogalem zostanie zakończona uroczystą galą, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele beneficjentów oraz mecenasi. 

Artykuł 3. Postanowienia końcowe 

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizatorzy nie ma wpływu. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Podziel się rogalem. W takim przypadku Organizatorzy poinformują o powodach zaistniałych zmian lub zaproponuje inną formę charytatywną. 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku, gdy brak możliwości przekazania Dotacji ma charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, wówczas Organizator, w porozumieniu ze współorganizatorami, przekaże Dotację na inny cel pożytku publicznego o podobnym charakterze. W takim przypadku, Organizator poinformuje o zmianie beneficjenta i o powodach takiej zmiany w publicznym komunikacie. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności dotyczących zasad dokonywania zakupów, warunków dostaw, sposobu realizowania płatności, przetwarzania danych osobowych, składania reklamacji, odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu Internetowego rogalemarcinskie.pl. 
 3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie akcji Podziel się rogalem  (www.podzielsierogalem.pl).
 4. W celu umożliwienia kontaktu z Organizatorem, Organizator udostępnia adres e-mail: podzielsierogalem@gmail.com

Najlepsze narzedzie do czyszczenia CSS pomaga organizowac arkusze stylów. Skopiuj lub skompresuj swój niechlujny kod.

Nasi partnerzy: